Historie en ontstaan

Het gedachtegoed van Nieuwe Lijn is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan en ontwikkeld. De tijden zijn geheel anders dan nu. Maar duidelijk is wel dat ook de inwoners van Vaassen en Emst meegaan in het proces van emancipatie en democratisering. Niet langer accepteren ze de bewuste verwaarlozing van het zuidelijk deel van de gemeente door de zittende elite van de politieke partijen. Als deze niet in staat of bereid zijn om daarin, na herhaalde en vriendelijke verzoeken, verandering aan te brengen wordt Nieuwe Lijn in 1970 noodgedwongen opgericht. Voor het eerst, en direct met overweldigend succes, doet Nieuwe Lijn in 1970 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe Lijn wordt meteen met zes raadsleden de grootste partij in de gemeenteraad en krijgt twee wethouders in het college. Het was en is sindsdien de politieke partij met de meeste leden en sympathisanten in onze gemeente. Vanaf dat moment is Nieuwe Lijn niet meer weggeweest uit de samenleving van Vaassen en de politiek van Epe. Vanaf 1970 is Nieuwe Lijn onafgebroken vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Epe. Altijd met een grote fractie, vaak met de grootste afvaardiging. Meer dan een halve eeuw was Nieuwe Lijn in het college vertegenwoordigd met een wethouder, die vaak tevens ook locoburgemeester was.

Eper politiek legt basis voor ontstaan van Nieuwe Lijn

De oprichting van Nieuwe Lijn wordt noodzakelijk omdat de politieke partijen in de zestiger jaren van de vorige eeuw geen enkele belangstelling tonen voor de dorpen Vaassen en Emst. De toenmalige gemeenteraadsleden en wethouders behartigen uitsluitend de belangen van de inwoners van het dorp Epe. Het gemeentehuis staat in Epe, de ambtenaren wonen er en de politici hebben vrijwel alleen contact met de vooral welgestelde inwoners van dat dorp. Het arbeidersdorp Vaassen is ver weg en hoeft niet te rekenen op enige steun vanuit Epe. De besluiten van de gemeenteraad zijn uitsluitend in het voordeel van Epe, naar de belangen van de andere dorpen wordt niet gekeken. Het dorp Epe is een villadorp, terwijl Vaassen zich kenmerkt door de aanwezige fabrieken en industrie. Desondanks zijn er meer mogelijkheden voor industriële ontwikkeling in Epe dan in Vaassen. Beide dorpen hebben door de groeiende bevolking enorme behoefte aan woningbouw. In Epe komen in 1969 ongeveer 200 woningen gereed. In Vaassen slechts twee particuliere huizen en enkele woningwetwoningen. Het dorp Emst is goed genoeg voor een tweede vuilnisstort.

College maakt historische inschattingsfout

Vele jaren achtereen hebben inwoners uit Vaassen geprobeerd het gemeentebestuur te overtuigen om ook aandacht aan Vaassen en Emst te schenken. Zowel in de jaren 1962, 1966 en 1969 worden collegeleden uitgenodigd om naar Vaassen te komen. Kennelijk kwamen ze niet uit zichzelf! Gevraagd wordt om aan de misstanden iets te doen. Veel wordt beloofd, maar niets gedaan. Tijdens het laatste onderhoud in 1969 wordt hiervoor opnieuw aandacht gevraagd. Ook vraagt men om na de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 nu eens een wethouder uit Vaassen in het college op te nemen. Het verzoek wordt resoluut van de hand gewezen. Een historische inschattingsfout, waarmee het ontstaan van Nieuwe Lijn onontkoombaar is geworden. De Vaassense bevolking wordt door de machtspolitiek van de Eper bestuurders nu gedwongen zelf voor de belangen van Vaassen en Emst op te komen.

Vaassense Kapsalon verzetshaard

De handelwijze van de Eper bestuurders vraagt om actie. Daarom komt in oktober 1969 een aantal Vaassenaren bij elkaar in de kapsalon van dorpskapper Jaap Hansink om de gang van zaken te bespreken. Aan het einde van de avond zijn ze het erover eens een eigen politieke groepering op te richten. Dat is de enige manier om Vaassen en Emst eerlijk te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Meer mensen worden uitgenodigd om in de kapsalon van kapper Hansink hierover mee te denken. Eén ervan is Suze Bouwmeester. Na enkele bijeenkomsten is het huis voor de ruim 20 belangstellenden al snel te klein. De volgende vergadering vindt plaats in Spoorzicht. Nu zijn er al ruim 50 personen aanwezig. In enkele weken tijd is het Vaassense verzet aangegroeid tot bijna honderd mensen. De oprichting van een eigen partij blijkt op voldoende steun vanuit de bevolking te mogen rekenen.

Oprichtingszaal is te klein

Op 12 januari 1970 wordt in het toenmalige hotel-café Spoorzicht aan de Stationsstraat in Vaassen Nieuwe Lijn opgericht. Met 350 belangstellenden is de zaal afgeladen vol. Meer dan 250 mensen uit Vaassen en Emst worden die avond spontaan lid. Wim Schakelaar, ons erelid, is er één van. Een bestuur wordt gevormd en commissies benoemd om aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 mee te doen. De uitgangspunten die voorlopig worden benoemd zijn simpel en helder:

– het behartigen van de gemeentelijke belangen;
– de wantoestanden in de gemeente tegen te gaan en
– een gelijke behandeling van de dorpen binnen de gemeente.

Nieuwe Lijn in één klap de grootste partij in Epe

De verkiezingen van 1970 zorgen voor een politieke aardverschuiving. Voor Nieuwe Lijn wordt het een overweldigend succes. Nieuwe Lijn krijgt in één klap 3.500 stemmen en wordt de grootste partij in de gemeenteraad. Zes raadszetels worden behaald en twee wethouders van Nieuwe Lijn benoemd, waarvan oprichter Jaap Hansink er één is. Suze Bouwmeester wordt raadslid. De gevolgen van deze verkiezingen zijn groot. Verschillende raadsleden van andere partijen moeten het veld ruimen, voor sommigen een persoonlijk drama. Ambtenaren en inwoners van Epe stellen geschokt vast dat de vanzelfsprekende hegemonie van Epe voorbij is. De controverse tussen Epe en Vaassen die door de Eper politiek tot stand is gebracht heeft nu een naam gekregen: Nieuwe Lijn. Zuur wordt door de verslagen partijen voorspeld dat het bestaan van Nieuwe Lijn kortstondig zal zijn. Opnieuw een historische inschattingsfout: vanaf 1970 zit voor Nieuwe Lijn bijna altijd een wethouder in het College en beschikt Nieuwe Lijn over een grote, en heel vaak de grootste, raadsfractie. Na ruim een halve eeuw is Nieuwe Lijn nog altijd even actief en betrokken bij de samenleving als bij de oprichting. Meer dan 50.000 kiezers hebben sindsdien hun stem aan Nieuwe Lijn gegeven.

Benieuwd naar onze visie voor 2022-2026?

Scroll naar boven