Het laatste nieuws

06 juni 2017

Lijntje week 23 - 2017

wethouderscholten2016

De gemeente Epe heeft een goed jaar achter de rug

Zowel in beleidsmatig opzicht als ook financieel zijn de zaken prima op orde. In 2016 waren in de programmabegroting 132 activiteiten gepland. Het eindresultaat is dat 86% daarvan is gerealiseerd (2015: 79%). Het niet kunnen afronden van activiteiten in het geplande jaar is voor het grootste deel veroorzaakt door externe factoren. Deze activiteiten schuiven door naar 2017. Financieel heeft de gemeente Epe 2016 afgesloten met een positief resultaat van (per saldo) € 2.512.000,-. Dat resultaat is samengesteld uit een niet begrote extra opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen van € 2.252.000,- en een bedrag van € 260.000,- aan overige voor- en nadelen ten opzichte van de begroting 2016. Dat blijkt uit de Jaarstukken die de gemeenteraad deze maand behandelt. Via de jaarrekening legt het college van B&W  verantwoording af over de (financiële) resultaten van het in 2016 gevoerde beleid. Nieuwe Lijn is blij met de positieve resultaten.

 

 

 

Dorpshuis De Hezebrink in Emst

In 2016 is een start gemaakt met de renovatie van het dorpshuis De Hezebrink in Emst. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar en vele gebruikers zijn al actief in de vernieuwde accommodatie. Het sport- en beweegplan 2020 is vastgesteld evenals de visie op de werkwijze van Gebiedsgericht werken. Samen met schoolbesturen en maatschappelijke organisaties is gewerkt aan een actiekader voor toekomstgericht onderwijs, dit is in mei 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast is in 2016 het bestemmingsplan Buitengebied verder uitgewerkt en gereed gemaakt voor besluitvorming door de raad. Ook dit grote plan is door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij veel aandacht is geschonken aan de bedrijfsmatige exploitatie van recreatieterreinen. Diverse activiteiten zijn uitgevoerd bij de aanleg en het onderhoud van wegen, bruggen, fietspaden en riolering. Met de inbreng van (recreatie) ondernemers zijn het toeristisch profiel en de economische visie vastgesteld. Ook de nota Armoede en Schulden is in samenwerking met belanghebbenden en diverse instanties opgesteld en ondertussen vastgesteld. Op basis van een motie van de raad is een instrument ontwikkeld (democratische processpiegel) om inwonerparticipatie te versterken en om op trajecten terug te kijken. Vanuit de raadswerkgroep “Raad van de Toekomst” zijn dialoogavonden georganiseerd voor inwoners woonachtig in het buitengebied en in de dorpen Epe en Vaassen.

 

 

 

Centrum Vaassen

De dorpscentra van Epe en Vaassen zijn nu verkeersluw. In Epe ligt het centrum er prachtig bij en nu is Vaassen aan de beurt. Voor de zomervakantie is er een definitief ontwerp beschikbaar voor de herinrichting van het centrum van Vaassen en welke plannen er zijn met de zogenaamde her-ontwikkellocaties. Het gaat daarbij om de oude garage van Wielink, de bibliotheek en de Dekamarkt. Voor de zomervakantie neemt de provincie een besluit over een bijdrage aan het centrum.  Dan is ook de financiële raming op basis van het definitief ontwerp van de vernieuwing van het centrum van Vaassen bekend. Deze biedt meer zekerheid dan de huidige raming die op basis van de schetsplannen is gedaan. Het college vindt dat de vernieuwing van het centrum van Vaassen een volledige uitvoering vraagt. Nieuwe Lijn is het hier van harte mee eens en ondersteunt dit volledig omdat wij weten dat de inwoners, ondernemers en consumenten er erg naar uitzien, er klaar voor zijn en er recht op hebben.

 

 

 

Controle door Provincie Gelderland

Uit het financieel toezicht door de provincie blijkt dat de gemeente Epe ook dit jaar weer valt onder het repressieve toezicht, de minst belastende vorm. De provincie beoordeelt (naast enkele formele criteria) vooral of er structureel financieel en reëel evenwicht is in de begroting. Dit is voor Epe het geval. Epe scoort in alle kengetallen in categorie A (minst risicovol). Het totaaloordeel van de provincie is dan ook ‘voldoende’. Bij de Jaarstukken is tevens de balans van de gemeente Epe gevoegd. Hieruit valt op te maken dat Epe haar vermogensbehoefte voor het grootste deel financiert met eigen vermogen (reserves, interne financiering) en voorzieningen en relatief weinig externe financiering nodig heeft. Dit resulteert in lage rentekosten op leningen. Epe is één van de Gelderse gemeenten met de minste schulden.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

 

 

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar top