Het laatste nieuws

31 mei 2017

Lijntje week 22 - 2017

vaassen-brink2017

Nieuwe Lijn: prioriteit voor centrum Vaassen en verlaging woonlasten

In juni behandelt de  gemeenteraad de zogenaamde Perspectiefnota, de PPN. Hierin wordt door de gemeenteraad richting gegeven aan de voorbereiding van de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. In de PPN staan de belangrijkste maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waarmee rekening moet worden gehouden. Voor Nieuwe Lijn zijn twee ontwikkelingen zeer belangrijk. Dat is de herinrichting van het centrum van Vaassen en de verlaging van de woonlasten voor de inwoners nu de gemeente inkomsten ontvangt uit de precarioheffing op kabels en leidingen. Via de energierekening is deze door onze inwoners aan de nutsbedrijven betaald en dit geld moet aan hen worden teruggegeven. Het financiële beeld van de gemeente Epe blijft onverminderd gunstig met veel ruimte voor investeringen en lage lasten voor burgers en bedrijven. Nieuwe Lijn blijft zich onvermoeibaar inzetten om dit zo te houden.

 

 

Voor  de zomervakantie is er een definitief ontwerp beschikbaar voor de herinrichting van het centrum van Vaassen en welke plannen er zijn met de zogenaamde her-ontwikkellocaties. Het gaat daarbij om de oude garage van Wielink, de bibliotheek en de Dekamarkt. Op dat moment is ook bekend hoe de financiële raming er gaat uitzien van deze ontwikkelingen. Het is nog onzeker of de financiële middelen toereikend zijn om het gehele centrum van Vaassen te vernieuwen. Voor de zomervakantie neemt de provincie een besluit over een bijdrage aan het centrum.  Dan is ook de financiële raming op basis van het definitief ontwerp van de vernieuwing van het centrum van Vaassen bekend. Deze biedt meer zekerheid dan de huidige raming die op basis van de schetsplannen is gedaan. Het college vindt dat de vernieuwing van het centrum van Vaassen een volledige uitvoering vraagt. Nieuwe Lijn is het hier van harte mee eens en ondersteunt dit volledig omdat wij weten dat de inwoners, ondernemers en consumenten er erg naar uitzien, er klaar voor zijn en er recht op hebben.

 

 

 

Lagere woonlasten

De algemene uitkering van het Rijk, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten, laat een positieve ontwikkeling zien. Maar de onzekerheden blijven groot omdat Den Haag nog steeds allerlei kortingen doorberekend aan gemeenten. Bovendien wil de landelijke politiek de algemene uitkering gaan herverdelen, waarbij niet uit te sluiten valt dat grote gemeenten meer inkomsten krijgen en de andere gemeenten minder gaan ontvangen. Rigoureuze bezuinigingen, zoals die we die jarenlang hebben gekend, lijken op dit moment minder nodig maar alertheid is geboden. De ingevoerde precariobelasting op leidingen geeft vanaf 2016 een extra opbrengst van ruim twee miljoen euro. Deze belasting wordt door de energieleveranciers in principe doorberekend aan de inwoners in het betreffende (landelijke en/of regionale) afzetgebied. In 2014 is de inning van de precarioheffing  door Nieuwe Lijn op de gemeentelijke agenda geplaatst. We dachten dat het een miljoen euro zou opleveren maar het brengt € 2,2 miljoen op en dat misschien zes jaar lang! Dit geld is van onze inwoners; zij hebben het via de energierekening betaald. Dat moet nu aan hen worden teruggegeven. De gemiddelde woonlasten kunnen daardoor met wel € 75 per jaar omlaag. Nieuwe Lijn gaat zich hier hard voor maken.

 

 

 

Precarioheffing: lastig en onrechtvaardig

Maar het is een lastig dossier waaraan we al eerder uitgebreid aandacht hebben geschonken. Bovendien is het een erg onrechtvaardige situatie waarbij de landelijke politiek verzuimd heeft in te grijpen waardoor er nu een enorme ongelijkheid in ons land is ontstaan tussen de gemeenten en de inwoners. Veel gemeenten belasten nutsbedrijven voor de kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen. De nutsbedrijven brengen deze kosten in rekening bij alle aansluitingen, ook van inwoners van andere gemeenten waarvan de gemeente de heffing niet doet. Doordat de Haagse politiek niet ingreep is nu de situatie dat sommige gemeenten allang deze heffing innen, een aantal gemeenten deze tijdelijk mogen innen en andere gemeenten deze niet innen. Maar alle Nederlandse inwoners moeten de heffing wel aan de nutsbedrijven betalen. Bovendien is er sprake  van veel onzekerheid. De jaarlijkse opbrengst in Epe wordt geraamd op € 2.252.000. De opbrengst voor het jaar 2016 is ontvangen begin 2017. Tegen deze aanslag is geen bezwaar ingediend. Deze is daarmee definitief. De jurisprudentie ten aanzien van het onderwerp is echter nog niet afgerond. Bij andere gemeenten lopen nog procedures over 2017. De opbrengst is voor 2017 en later nog niet definitief.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

Deel dit bericht op social media!

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Scroll naar top