ANBI Status


Doelstelling

Nieuwe Lijn is een lokale politieke partij, in 1970 opgericht, om de belangen van de inwoners van de gemeente Epe te behartigen in de gemeenteraad. Vanaf 1970 is Nieuwe Lijn met gemeenteraadsleden en een wethouder daadwerkelijk in het gemeentebestuur van Epe vertegenwoordigd. Nieuwe Lijn tracht door samenwerking met andere politieke partijen in de gemeenteraad het door de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen.

In het verleden maakte het verkiezingsprogramma integraal onderdeel uit van dit beleidsprogramma en werd hieraan toegevoegd. Vanaf 2022 hebben we geen verkiezingsprogramma meer, maar een visiedocument. Dit visiedocument is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering te Vaassen op woensdag 12 januari 2022. U kunt het document hier nalezen: https://nieuwelijn.nl/onze-partij/beleidsprogramma/

Contact

Nieuwe Lijn is te bereiken via:
  • Postadres: Jan Hamerstraat 63, 8172 XJ Vaassen
  • E-mailadres: info@nieuwelijn.nl
  • Internet: www.nieuwelijn.nl

Vereniging met ANBI-status

Nieuwe Lijn is een Rechtspersoon, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als RSIN 819310335. Nieuwe Lijn is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40104095.

Nieuwe Lijn  heeft bij de belastingdienst de status van een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de betaalde contributies en partijafdrachten, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Ledenvergadering hoogste orgaan

Nieuwe Lijn is een vereniging waarbij de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is. Dit is de jaarlijkse bijeenkomst van leden, die uit haar midden een bestuur kiest, de jaarstukken vaststelt en elke vier jaar goedkeuring geeft aan de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Bestuur

Nieuwe Lijn heeft een bestuur, gekozen uit en door de leden. Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar en is voor verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zij bereidt de stukken voor ten behoeve van de ledenvergadering, is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de boekhouding, stelt de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma op en is verantwoordelijke voor de in- en externe communicatie van de partij. Jaarlijks stelt de secretaris een jaarverslag op. De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op. De bestuurssamenstelling vindt u op de bestuurspagina. De bestuursleden zijn te bereiken via info@nieuwelijn.nl

Financiën

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op die door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Financiële verantwoording wordt afgelegd via de jaarrekening. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige contributies van de leden en de verplichte afdracht van een deel van de raadsledenvergoeding en de wethouderswedde. De uitgaven bestaan uit beperkte verenigingskosten en worden in de begroting en de jaarstukken verantwoord. Eenmaal per vier jaar (voorafgaand aan de  gemeenteraadsverkiezingen) wordt ongeveer 90% van het spaarsaldo ingezet voor propaganda-activiteiten. Nieuwe Lijn accepteert geen financiële giften van derden.

Raadsleden en Wethouder

De gekozen raadsleden en de benoemde wethouder trachten door samenwerking met andere politieke partijen in de gemeenteraad het door de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen. Zij doen dit op basis van de geldende wet- en regelgeving. Raadsleden en de wethouder ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden van de  gemeente Epe, die deze administreert en rechtstreeks uitbetaalt. De raadsleden en de wethouder ontvangen geen enkele vergoeding uit de verenigingskas van Nieuwe Lijn.

Scroll naar boven